Tên đăng nhập

vandinhchi1

Họ và tên

Văn Đình Chí

Email

vandinhphuc222@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-15 16:37:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500