Tên đăng nhập

abc_xyza

Họ và tên

LQBao

Email

luuquocbao56132@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-30 3:41:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500