Tên đăng nhập

Dungle

Họ và tên

Nguyễn Lê Dũng

Email

NLdunxg123@gmal.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-17 16:27:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500