Tên đăng nhập

MyTuyen

Họ và tên

gfdsgsdfgsdfgfds

Email

nguyenphanmytuyen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-23 2:59:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500