Tên đăng nhập

Dtb

Họ và tên

Dang tieu binh

Email

tieubinhd906@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-23 15:01:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500