Tên đăng nhập

IT_MK_24

Họ và tên

MK_TP_IT_24

Email

huandc.thcsnguyendu.qx@thanhhoa.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-24 7:09:30

Bài tập đã đạt

14

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500