Tên đăng nhập

GiaoSuBao

Họ và tên

Nguyen Duy Bảo

Email

baopro043@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-26 14:48:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500