Tên đăng nhập

obamagaming

Họ và tên

Tran Tri Kien

Email

kientran108208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-28 16:33:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500