Tên đăng nhập

999hoangtugio999

Họ và tên

999hoangtugio999

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-07-16 12:39:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500