Tên đăng nhập

0398698911

Họ và tên

Trương Gia Bảo

Email

huupq2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-04 9:11:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500