Tên đăng nhập

TranNguyenPhatDat0504

Họ và tên

Trần Nguyễn Phát Đạt

Email

phatdat18012005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-06 3:56:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500