Tên đăng nhập

hungby04

Họ và tên

Nguyen Duc Hung

Email

hungbim004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-06 13:52:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500