Tên đăng nhập

tugino

Họ và tên

Nguyễn Đình Tú

Email

tuginob812003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-07 9:57:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500