Tên đăng nhập

0773879775

Họ và tên

P.Q.THANH.CNTT

Email

tp9394072@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-11 2:18:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500