Tên đăng nhập

thaibao481305

Họ và tên

Đặng Ngọc Thái Bảo

Email

dangngocthaibao.thd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-12 11:59:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500