Tên đăng nhập

Chimsonla24h

Họ và tên

Trần Thái Sang

Email

sang36390@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-12 23:49:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500