Tên đăng nhập

0023412859

Họ và tên

Lê Dương Hiếu Nghĩa

Email

nghiale1139@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-13 5:56:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500