Tên đăng nhập

chube_hoccode

Họ và tên

thanhthaiphan

Email

thaiphan1704@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-18 15:10:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500