Tên đăng nhập

phuongthuhai

Họ và tên

Nguyen Duy Phuong

Email

nguyenduyphuong220107@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-09-18 14:14:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500