Tên đăng nhập

shado

Họ và tên

snasjdnasjndsa

Email

nambatruong21@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-07 7:13:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500