Tên đăng nhập

ThanhPhu

Họ và tên

Phú

Email

nguyenthanhphudk35@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-14 2:13:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500