Tên đăng nhập

leighk

Họ và tên

Thanh Hieu

Email

nguyenthanhhieu17022005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-14 4:15:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500