Tên đăng nhập

painter21

Họ và tên

painter

Email

dvegrh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-13 2:32:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500