Tên đăng nhập

Tri_Dat_xuv03

Họ và tên

Nguyễn Lê Trí Đạt

Email

a.hollow.4345@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-02 12:49:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500