Tên đăng nhập

datouis

Họ và tên

Phạm Thế Đạt

Email

baedat0304@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-11 4:23:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500