Tên đăng nhập

sgpyenn

Họ và tên

yến

Email

phiyenngu2010@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-12 3:19:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500