Tên đăng nhập

ehtnaux

Họ và tên

Nguyễn Trần Xuân Thế

Email

ehtnaux@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-21 1:19:08

Bài tập đã đạt

614

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500