Tên đăng nhập

311t_NguyenXuanTien

Họ và tên

311t_NguyenXuanTien

Email

thptcl2002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-28 0:48:44

Bài tập đã đạt

420

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500