Tên đăng nhập

socode2

Họ và tên

sợ code

Email

socode123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-29 2:17:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500