Tên đăng nhập

SiWon

Họ và tên

Đại Khắc Thắng

Email

moccasin305@fthcapital.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-29 6:09:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500