Tên đăng nhập

jawerd

Họ và tên

phanluongquang

Email

thudtec@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-06-01 3:00:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500