Tên đăng nhập

BJMinhNhut

Họ và tên

Đặng Minh Nhựt

Email

nhutben678@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 3:21:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500