Tên đăng nhập

dienkudo123

Họ và tên

Lê Đức Diện

Email

leducdientin92018@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 3:34:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500