Tên đăng nhập

taiem09

Họ và tên

Nguyễn Đức Huy

Email

taiemp9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 3:45:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500