Tên đăng nhập

tnkhanh

Họ và tên

Tran Nam Khanh

Email

khanh29082003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 6:58:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500