Tên đăng nhập

BeTapDi

Họ và tên

Bé Tập Đi

Email

lecongquochan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:02:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500