Tên đăng nhập

richchoik

Họ và tên

Lưu Huyền Đức

Email

luuhuyenductq@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:12:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500