Tên đăng nhập

ltdanh

Họ và tên

Lê Trọng Đức Anh

Email

letrongducanh123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:23:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500