Tên đăng nhập

tmk5923

Họ và tên

Tran Minh Khoi

Email

khoitranminh592003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 8:49:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500