Tên đăng nhập

nxbac

Họ và tên

bacnguyen

Email

nguyenbac2639@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 8:50:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500