Tên đăng nhập

monthang6777

Họ và tên

Lê Hoàng Thắng

Email

thangmon6777@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 9:49:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500