Tên đăng nhập

NB_SON

Họ và tên

Lê Thế Sơn

Email

s0nzaj0711@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 2:13:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500