Tên đăng nhập

DN

Họ và tên

DN

Email

DN@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 7:10:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500