Tên đăng nhập

nkoxteo123

Họ và tên

Nguyễn Văn Phong

Email

comeherenvp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-26 14:49:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500