Tên đăng nhập

anhtuanlc

Họ và tên

Trần Trung Kiên

Email

itlaocai2009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-11 15:33:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500