Tên đăng nhập

raccoon03

Họ và tên

Lê Minh Thế

Email

leminhthe04@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-13 10:18:35

Bài tập đã đạt

827

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500