Tên đăng nhập

trungtc2003

Họ và tên

Cầm Minh Trung

Email

thanhtrung11062003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-19 8:16:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500