Tên đăng nhập

maitandat03

Họ và tên

Email

maitandat50@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-20 8:35:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500