Tên đăng nhập

npphu

Họ và tên

Email

?

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-20 8:53:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500