Tên đăng nhập

TuancPC

Họ và tên

Lường Hữu Tuấn

Email

tuanluongjK@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-28 8:32:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500