Tên đăng nhập

pldppldp123

Họ và tên

Email

pldppldp123@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-20 9:20:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500